SLOBODAN JOVANOVIĆ IDEJNI TVORAC CRNIH TROJKI I ZLOGLASNOG Z

 

Slobodan Jovanović bio je srpski pravnik, istoričar, književnik i političar, profesor Beogradskog univerziteta, predsednik Srpske kraljevske akademije, potpredsednik Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije u izbegličkoj vladi generala Simovića i predsednik Ministarskog saveta od januara 1942. godine.

Posle napada na Kraljevinu Jugoslaviju, koristi svoje pozicije u društvu i zajedno sa ostalom buržoazijom i kralje Petrom II Karađorđevićem beži iz zemlje i ostavlja narod na milost i nemilost fašističkom okupatoru, bez upozorenja i obaveštenja Srbima u ostalim krajevima Jugoslavije o opasnosti koja preti od ustaša Ante Pavelića.

Slobodan Jovanović, iako je bio potpredsednik Vlade, delovao je tajno i bez dogovora sa predsednikom Vlade Dušanom Simovićem. Tako je oktobra meseca 1941. godine, poslao jednu od najprljavijih i zločinačkih poruka koja će pokrenuti bratoubilački rat. Poruku o nenapadanju fašističkog okupatora i borbi protiv komunista i Narodnooslobodilačkog pokreta u najtežem trenutku po naš narod , Draži Mihailoviću doneli su Zaharije Ostojić i Mirko Lalatović, koji su se sa britanske podmornice iskrcali na teritioriju Crne Gore. Za ovu poruku nije znao predsednik izbegličke vlade Dušan Simović koji je pozivao na jedinstvo u borbi protiv okupatora, zbog čega je ubrzo bio i smenjen. Nakon ove poruke,  krajem novembra 1941, u Gornjem Milanovcu ravnogorski četnici Draže Mihailovića, su na prevaru zarobili Drugi bataljon Prvog šumadijskog partizanskog odreda i treću četu trećeg bataljona, ukupno oko 365 boraca i predali ih Nemcima u Valjevu, gde su streljani.

Slobodan Jovanović je bio veliki obmanjivač i prevarant, savetovao Dražu Mihailovića da promeni naziv svoje vojske, da ponesu naziv Jugoslovenske vojske u otadžbini ali ta obmana nije uspela jer su ravnogorski  četnici pokazali svoje pravo lice.

Uspešno je obmanjivao svetsku javnost o borbi ravnogorskih četnika Draže Mihailovića sve do 1943 i Teheranske konferencije kada je promenjena politika prema četničkom pokretu, kada su i Britanci koji su ih do tada svesrdno pomagali, saznavši pravu istinu uskratili pomoć četnicima i usmerili je na istinske borce protiv fašizma Titove partizane.

Slobodan Jovanović po stupanju na mesto predednika izbegličke vlade uvodi prvu novinu, imenuje četničkog vođu Dragoljuba Mihailovića za ministra vojske a do kraja svog boravka na mestu predsednika  vlade unapređuje ga u divizijskog, pa u armijskog generala.

Bio je savetnik i pokrovitelj izdajnika Draže Mihailovića, kome je zbog uspeha komunista i partizanskog pokreta dao sraman savet da formira crne trojke koje su tri i po godine vitlali svojom krvavom kamom, klali i vršili svirepa ubistva ne samo pripadnika NOP-a već i njihovih simpatizera, Srba i srpkinja i pripadnike drugih naroda. Iz glave Slobodana Jovanovića proisteklo je i zloglasno slovo ,, Z ” kao tajni naziv za reč zaklati Srbe i Srpkinje koji su aktivno učestvovali u otporu fašistima i domaćim izdajnicima, pod izgovorom da treba zastrašiti simpatizere NOP-a.

Slobodan Jovanović je preko radia BBC objavljivao spisak pripadnika partizanskog pokreta koji su stavljeni pod slovo ,, Z ” a predsedniku vlade Velike Britanije Antoni Idnu je objašnjavao da to slovo znači zastrašiti, zaplašiti. Kada je Idn preko britanskih agenata saznao da to slovo ,, Z ” znači zaklati, zabranio mu je dalje objavljivanje crnih spiskova na BBC.

Slobodan Jovanović je već u jesen 1941. godine savetovao Dražu Mihailovića da stupi u kontakte sa kvislinškim i nemačkim vlastima radi saradnje u borbi protiv partizana što je ovaj bespogovorno poslušao te je svoje jedinice stavio u službu fašista.

Posle ovih obmana Draže Mihailovića se odrekao i kralj ali Slobodan Jovanović nije nikad.

Ne ulazimo u pravna znanja Slobodana Jovanovića ali kao čovek ne poseduje moralna načela i apsolutna je sramota za Pravni fakultet i državu Srbiju da njegov spomenik stoji ispred ove institucije.

Danas postoje oni koji veličaju zločine koje su u Drugom svetskom ratu počinili ravnogorski četnici  Draže Mihailovića a čiji je idejni tvorac bio upravo Slobodan jovanović. Postoje mnoge knjige koje su pisali učesnici ovih događaja a koje svedoče o zločinačkom liku i delu Slobodana Jovanovića. Zbog zločina koje je učinio srpskom marodu i ostalim narodima Jugoslavije osuđen je posle rata u odsustvu na dvadeset godina robije.

Buržoaska vlast ga je rehabilitovala 2007. godine a danas se njegov lik nalazi na novčanici od 5000 dinara, dok su Pošte Srbije štampale njegovu marku a SANU je novembra 2019. Organizovao izložbu i naučni skup u čast ovog obmanjivača.

Srbijo srami se.