SEĆANJE NA VELIKOG KOMUNISTU

06.01.2019.-06.01.2023.
Prošle su četiri godine od smrti druga Svetozara Markanovića, predsednika Komunista Srbije i velikog borca za komunizam i socijalnu pravdu. Kao vrlo mlad omladinac, sa nepunih 14 godina, stupio je u redove Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u rodnom Drvaru. Ubrzo stupa u redove SKOJ-a a kraj rata i oslobođenje zemlje dočekao je kao pratilac narodnog heroja Avda Huma. Oktobra 1948. godine primljen je u Komunističku partiju Jugoslavije.
Posle rata, završio je Elektrotehnički fakultet, a zvanje magistra tehničkih nauka stekao je 1974. godine. Bio je na mnogim odgovornim dužnostima od direktora OOUR “Elektroenergetika” do pomoćnika generalnog direktora EDB.
Tokom čitavog radnog veka društveno je aktivan u SKJ i u organima Radničkog samoupravljanja. Do kraja života ostao je dosledan komunističkoj ideji. U tom smislu, bio je nepokolebljiv prema Socijalističkoj partiji Srbije i svima onima koji su izdali ideju komunizma.
Kao veliki Jugosloven, na njegovu inicijativu osnovan je Koordinacioni odbor komunističkih i radničkih partija sa prostora SFRJ, a prve dve godine nalazio se na mestu predsedavajućeg.
Odlaskom druga Svetozara Markanovića, ostao je nenadoknadiv gubitak za Komuniste Srbije i komunistički pokret uopšte.
Njegovim putem nastavljaju članovi partije Komunisti Srbije kao i svi ostali komunisti koji ideju komunizma iskreno nose u srcu.