PRINCIPI SU BILI ODANI JUGOSLOVENSKOJ IDEJI

Tokom NOB-a i socijalističke revolucije za slobodu i ideju bratstva i jedinstva živote su dali najbolji sinovi naših naroda i narodnosti. Jedan od njih je i Slobodan Princip Seljo, narodni heroj i sinovac Gavrila Principa.
Srbin Gavrilo Princip, revolucionar, borio se za ujedinjenje jugoslovenskih naroda i nije bio srpski nacionalista kako žele da ga danas predstave pojedini ,, istoričari”. Na suđenju Gavrilo je izjavio: ,, Ja sam jugoslovenski nacionalista, težim za ujedinjenjem svih Jugoslovena i za njihovim oslobođenjem od Austrije”.
Njegov sinovac Slobodan Princip Seljo, u skladu sa svojim revolucionarnim poreklom, još kao učenik gimnazije priključuje se omladinskom revolucionarnom pokretu a po dolasku u Beograd na studije tehnike 1937. godine pristupa u članstvo ilegalne Komunističke partije Jugoslavije.
Nakon okupacije Jugoslavije bio je izabran za člana vojnog rukovodstva KPJ za Bosnu i Hercegovinu sa zadatkom da radi na organizovanju ustanka kao i za člana Glavnog štaba NOP odreda Bosne i Hercegovine. Učestvovao je u organizovanju ustanka na Romaniji i stvaranju Romanijskog partizanskog odreda. Početkom februara 1942. godine imenovan je za komandanta Operativnog štaba NOP i DV za istočnu Bosnu.
Bio je istaknuti borac Partije iz Sarajeva i sa Beogradskog univerziteta, veoma cenjen među drugovima jer je u doratnim godinama bio hrabar protivnik kraljevskog režima i nenarodne vlasti da je čak organizovao štrajk radnika na pilani svog oca. Tokom ustanka istakao se ličnom hrabrošću i umnim rukovođenjem te je kao veliki borac protiv okupatora i njegovih četničkih i ustaških saradnika postao popularni partizanski komandant.
Nije se Principu dalo da odratuje do kraja; tokom Treće neprijateljske ofanzive razboleo se od tifusa, pa su ga drugovi, gotovo na rukama, doneli sa slobodarske Romanije u fočansku partizansku bolnicu. Sve je učinjeno da preboli, ali leka za takvu bolest tamo tada, na žalost, nije bilo.
Pop Vlada Zečević je dobio zadatak da junaka sa Romanije, s grupom drugova, sahrani tajno, jer mu četničko-ustaške bande ni mrtvom ne bi oprostile što ih je gonio i tukao gde god je stigao. Po oslobođenju, telo je prebačeno u Grobnicu narodnih heroja u spomen-parku na Vracama, kod Sarajeva.
Ukazom Vrhovnog štaba NOV i POJ, 06.11.1942. godine, proglašen je za narodnog heroja, među prvim borcima NOV i POJ.
Pogrešno se danas misli da je Gavrilo Princip bio srpski nacionalista, prećutkuje se njegovo jugoslovensko opredeljenje. Cela porodica Princip izabrala je da se bori na strani Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije sledeći progresivne ideje Komunističke partije Jugoslavije.
Podsećamo na reči slavnog reditelja Lordana Zafranovića ,, Titova Jugoslavija je bila i ostala vrhunac civilizacije jugoslovenskih naroda”.