KORPUS NARODNE ODBRANE JUGOSLAVIJE ( KNOJ )

Na današnji dan 15. avgusta 1944. Godine formiran je Korpus narodne odbrane Jugoslavije kao posebna jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije koja se bavila bezbednošću i zaštitom naroda na oslobođenoj teritoriji. KNOJ je bio podčinjen povereniku za narodnu odbranu NKOJ-a maršalu Josipu Brozu Titu koji je njime rukovodio preko načelnika Odeljenja za zaštitu naroda ( OZNA ) Aleksandra Rankovića Marka. Prvi komandant KNOJ-a bio je Jovan Vukotić a politički komesar Vlado Janić Capo, narodni heroji. Na kraju rata maja 1945. Godine, KNOJ je u svom sastavu imao osam divizija. Osnovni zadatak KNOJ-a je bio čišćenje oslobođene teritorije od četnika, ustaša belogardejaca, ballista i svih vrsta neprijatelja koji je uspešno i efikasno izvršen.

KNOJ je rasformiran januara 1953. godine a njegove nadležnosti su preuzele Granične jedinice JNA i Narodna milicija. Upravo zato je 15. avgust Dan Graničnih jedinica JNA.