KOMUNISTI SRBIJE NA KADINJAČI I SARAJEVU

Delegacija Komunista Srbije položila je venac na spomenik palim borcima radničkog bataljona na partizanskom Termopilu na Kadinjači.Za vreme prve neprijateljske ofanzive dve čete Užičkog i dve čete Posavskog NOP odreda,ukupno oko 320 partizana i jedan top 75mm,imali su zadatak da na Kadinjači brane pravac od Ljubovije prema Užicu,štiteći tako izvlačenje Vrhovnog štaba i jedinica NOVJ iz Užica.28.11.1941. nemačka 342.divizija ojačana 699.pukom,uz podršku avijacije i u sadejstvu sa jednim ustaškim pukom i kvislinškim snagama odanim krallju: četnicima,ljotićevcima i nedićevcima izvršila je napad na položaje partizana na Kadinjači.Iako višestruko slabiji borci radničkog bataljona izdržali su do 29.11.1941. kada su svi izginuli na čelu sa komandantom Užičkog NOP odreda Dušanom Jerkovićem,političkim komesarom Posavskog NOP odreda Borom Markovićem i komandantom Radničkog bataljona Andrijom Đurovićem.Radnički bataljon izvršio je postavljeni zadatak i omogućio potrebno vreme za evakuaciju Užica.
Delegacija Komunista Srbije je zajedno sa Jugoslovenskim centrom Tito položila venac i na spomeniku poginulim herojima za oslobođenje Sarajeva.