KARL HAJNRIH MARKS 05.05.1818.- 05.05.2018.

200.godina od rođenja tvorca marksizma

 

  • Istoriju svih društava koja su postojala(sa isključenjem istorije prvobitne zajednice-dodaje naknadno Engels) – bila je istorija borbe klasa.Slobodan i rob,patricij i plebejac,feudalac i sluga,cehmajstor i kalfa,jednom reči,onaj koji ugnjetava i oni koji su ugnjetavani uvek su bili u večnom sukobu-antagonizmu jedan prema drugome,vodili su neprekidnu borbu,nekad skriveno,nekad javno,koja se uvek završavala revolucionarnim prevratom celog društva ili zajedničkom propasti oba suprotstavljena staleža.Izašavši iz nedara uništenog feudalnog društva, savremeno buržoasko društvo ne ukida klasne protivrečnosti.

 

  • Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi.

 

  • Svet pripada hrabrima.

 

  • Religija je opijum za narod.

 

  • Demokratija je rešena zagonetka svih ustava.

 

  • Religija je uzdah ucviljena bića, duša sveta bez srca, kao i duh prilika bez duha. Ona je opijum naroda.

 

  • Filozofi su svet samo različito tumačili, ali radi se o tome da ga se izmeni.

 

  • Ako prilike čine čoveka onda valja prilike učiniti ljudskima.

 

  • Religija je samo iluzorno sunce koje se okreće oko čoveka sve dotle dok se on ne okreće oko sebe samoga.