DAN USTANKA NARODA SLOVENIJE

Partija Komunisti Srbije čestitala je drugovima iz Kulturno Političnog Društva Komunist 22. Jul Dan ustanka naroda Slovenije protiv fašizma. Na proširenoj sednici Politbiroa CK KPJ 4. jula 1941. godine kada je donet Proglas o opštenarodnom ustanku, ujedno je zadužen Edvard Kardelj da izvrši pripreme za podizanje ustanka u Sloveniji. Tako je 22. jula 1941. godine Rašicka partizanska četa izvela oružanu akciju protiv fašističkog okupatora kod mesta Tacin blizu Ljubljane, čime je otpočeo ustanak u Sloveniji. Ustanak se brzo širio, pa je za samo nedelju dana u Gorenjskoj formirano 7 partizanskin četa, u Štajerskoj 4 čete, u Notranjskoj i Dolenjskoj 12 četa a u Prekomurju su formirane oružane grupe.

Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti heroizam slovenačkih komunista i partizana, koji su zajedno sa drugim narodima i narodnostima učestvovali u NOB-u i socijalističkoj revoluciji.