DAN USTANKA NARODA SLOVENIJE

Partija Komunisti Srbije čestita drugovima iz KPD Slovenije kao i svim progresivnim građanima Slovenije Dan ustanka naroda Slovenije.
Tačno pre 80 godina, 22.07.1941. godine Rašička partizanska četa izvela je oružanu akciju kod Tacina u okolini Ljubljane, čime je počeo oružani ustanak protiv fašističkog okupatora i njegovih slugu. Glavni organizator ustanka bila je slavna Komunistička partija Jugoslavije. To je bio ujedno i početak socijalističke revolucije koja je 1945 godine srušila monarhiju i kapitalizam u Jugoslaviji.
U toj beskompromisnoj borbi na tlu Slovenije, slovenački narod podneo je velike žrtve, a mnogi Slovenci dali su živote za slobodu boreći se u drugim jedinicama širom Jugoslavije. Veoma velike žrtve dala je Komunistička partija Slovenije. U NOR-u poginuli su organizacioni sekretar CK KP Slovenije Tome Tomšič i osam drugih članova CK, 3 kandidata za članove CK, a prema nepotpunim podacima šest članova oblasnih i pokrajinskih komiteta, dvadeset članova okružnih komiteta, 117 članova sreskih i rejonskih komiteta i preko 5000 članova Komunističke partije. U redovima NOV i PO Slovenije borila su se i 174 narodna heroja, od kojih je 112 poginulo u ratu.
Komunisti Srbije nikada neće zaboraviti heroizam slovenačkih komunista i partizana.