75 GODINA POBEDE NAD FAŠIZMOM

U borbama protiv fašista u Drugom svetskom ratu poginulo je 8,6 miliona crvenoarmejaca, 305 000 jugoslovenskih partizana, 300 000 američkih vojnika i 270 000 britanskih vojnika. Dakle najveće žrtve posle boraca Crvene Armije podneli su borci partizanskih jedinica u Jugoslaviji. U julu 1941. Godine Komunistička Partija sa svojih 12 000 članova organizovala je oružani ustanak protiv fašističkih okupatora. Već na jesen oslobođeno je Užice sa okolinom gde je formirana Užička Republika sa fabrikom oružja, štamparijom i organima vlasti. To je bila jedina slobodna teritorija u porobljenoj Evropi a do kraja rata na raznim delovima Jugoslavije postojaće slobodne teritorije. Partizanski pokret je bio jedini antifašistički pokret u Jugoslaviji. Partizanske jedince su formirane u svim delovima Jugoslavije a komunisti su bili najhrabriji borci i činili su celokupni komandni kadar. Bez pomoći sa strane nanosili su ozbiljne gubitke fašistima i njihovim slugama. Hitler je besneo pošto je morao na jugoslovenskom ratištu u borbama sa partizanima da angažuje od 200 000 do 450 000 vojnika koje je planirao za Istočni front i to je bila direktna pomoć partizana bratskoj Crvenoj Armiji. U borbama sa daleko moćnijim i bolje opremljenim neprijateljem partizanski pokret je rastao da bi nakraju rata sa 800 000 vojnika bio četvrta vojna sila na savezničkoj strani. Vrhovni komandant je bio Maršal Josip Broz Tito koji je genijalnim komandovanjem svoje jedinice vodio iz pobede u pobedu do konačnog oslobođenja zemlje. Maršal Tito je bio jedini vrhovni komandant u Drugom svetskom ratu koji je neposredno u prvim linijama učestvovao u oružanim borbama i bio je jedini vrhovni komandant koji je bio ranjen. Partizani su jedini u Evropi sami oslobodili zemlju od fašističkog okupatora i domaćih izdajnika. Moramo ipak da pomenemo da je Crvena Armija u pohodu na Berlin u jesen 1944. godine prošla kroz sever Srbije i u sadejstvu sa partizanima ubrzala oslobođenje Beograda i Vojvodine. U borbama sa partizanima poginulo je 400 000 nemačkih vojnika. Antifašistička borba je ujedno bila i socijalistička revolucija. Sa oslobođenjem zemlje ujedno je srušen i kapitalizam u Jugoslaviji. Pošto je KPJ samostalno izvela oružanu revoluciju imala je pravo na svoj put u socijalizam. Jugoslovenski samoupravni socijalizam je predstavljao najprincipijelniju primenu marksizma-lenjinizma u praksi. Jugoslavija je imala 1.7 miliona žrtava u Drugom svetskom ratu. Nikada nećemo zaboraviti da je u borbi sa fašistima i socijalističkoj revoluciji poginulo 50 000 članova partije. 70 000 skojevaca i isto toliko kandidata za partiju.

U Srbiji danas, u državicama bivše SFRJ kao i u celom svetu, u toku je revizija istorije kojom se rehabilituju stvarni saradnici okupatora, umanjuju se njihovi zločini, izmišljaju razlozi zbog kojih su oni sarađivali sa okupatorom. Sa druge strane satanizuju se istinski i jedini borci za slobodu, Narodnooslobodilačka vojska Jugoslavije, Vrhovni štab i svi komunisti. Predstavljaju se kao “uništitelji” srpstva, hrvatstva itd. falsifikovanjem istorije i negiranjem istorijskih činjenica. U Srbiji je do sada rehabilitovano preko 2000 ratnih zločinaca i saradnika okupatora a sve kao posledica antikomunističke histerije. Moramo se boriti svim snagama protiv takvih manipulacija i laži.

SLAVA POBEDNICIMA