СТАТУТ ПАРТИЈЕ КОМУНИСТИ СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Комунисти Србије су револуционарна партија радничке класе, идејно и политички  опредељених за социјализам на основу самоуправљања, брства и јединства, независности Југославије у Авнојевским границама.

Изградња бескласног комунистичког друштва, историски је задатак и крајњи циљ КС .

Комунисти Србије су идејни и политички следбеник и правни наследник имовине КПЈ, СКЈ,  СКЈ у Србији, СКС и партије ЈК.

Комунисти Србије у даљем тексту КС.

Члан 2

КС делује на теоретским основама Научног социјализма заснованог на Марксизму – Лењинизму и идеолошке и политичке оријентације садржане у Програму и Статуту КС.

Члан 3

Демократски централизам је основни принцип унутрашњих односа, организовања и деловања КС, њених чланова, организација, органа и форума.

Члан 4

Партију Комуниста Србије сачињавају чланови и њихове организације.

КС доноси Програм и Статут.

Организације КС на осталим нивоима организовања доносе своје Статутарне одлуке, које морају бити у складу са овим Статутом.

Члан 5

На основу и у складу са Статутом и Статутарним одлукама КС, Форуми, Органи и радна тела на свим нивоима организовања доносе своје Пословнике о раду у којима се ближе утврðује њихова организација, надлежности, односи и функционисање.

Члан 6

КС сараðује са комунистичким, радничким и другим прогресивним партијама и покретима у свету, руководеæи се принципом социјалистичког интернационализма, а посебно са овим организацијама у државама насталим разбијањем СФРЈ.

КС се по одлуци ЦК – КС може укључивати у меðународне комунистичке организације.

Члан 7

КС  може формирати омладинску организацију, о чему одлуку доноси ЦК – КС.

Члан 8

КС представља и заступа Председник ЦК – КС, а  у његовој одсутности Потпреседник, што се регулише Пословником о раду ЦК – КС.

Члан 9

КС делује на територији Републике Србије, као јединствена политичка организација са седиштем у Београду.

II ЧЛАНСТВО У КС

Члан 10

Члан КС може бити сваки пунолетан граðанин Републике Србије који прихвата Програм и Статут  КС. У чланство се прима на личну жељу појединца. О пријему у чланство КС  одлучује Основна органи- зација на молбу или предлог њеног члана а изузетно и Органа.

Члан 11

Обавезе члана КС:

– Да припада једној од Основних организација КС

– Да учествује у раду своје Основне организације и у другим активностима.

– Да спроводи одлуке, ставове и закључке своје  Основне организације, Органа и  Форума КС.

– Да личним примером доприноси угледу и афирмацији  КС  у средини у којој ради и живи.

– Да плаæа партиску чланарину.

– Да извршава и остале обавезе утврðене овим Статутом.

Члан 12

Члан  КС  има право:

– Да на састанцима и другим скуповима Основне организације  КС износи и брани своја мишљења и аргументовано оспорава друга мишљења и предлоге

– Да учествује у предлагању и избору Форума и Органа  КС  и предлаже питања која на њима треба разматрати.

– Да буде информисан о стању и активностима своје и других организација, форума и органа  КС.

– Да предлаже, бира и да буде биран у све форуме и органе  КС.

– Да присуствује састанцима на којима се расправља о његовом раду и одговорности.

– Да подноси оставку на функцију и да иступи из чланства  КС.

– Да користи сва друга права предвиðена Статутом  КС.

Члан 13

Чланство у  КС  престаје:

– Иступањем из  КС

– Брисањем из евиденције  КС.

– Искључењем из  КС

О својевољном иступању члан је дужан да обавести своју Основну организацију.

Из евиденције  КС  се брише члан који не испуњава своје статутарне обавезе.

Не учествује у раду своје Основне организације или органа чији је члан, или не плаæа партиску чланарину.

Одлуку о брисању из евиденције чланства  КС  доноси Основна организација у којој је био повезан.

Члан  КС  који је брисан из евиденције може се жалити статутарној комисији своје организације, а жалбу на њено решење  Статутарној комисији  вишег  нивоа организовања до  Статутарне комисије  КС.

Коначну одлуку на њено решење доноси Конгрес.

Искључење из  КС  регулисано је чланом 26.

III ОДНОСИ У КС

Члан 14

Демократски централизам изражава суштину и систем односа у  КС који се заснивају на:

– Демократском методу у припремању и доношењу одлука, ставова и закључака кроз равноправну и аргументовану расправу.

– Обавезности одлука Основних организација, Органа и Форума  КС које усвоји веæина за све чланове, и на организованом јединственом деловању за њихово спровоðење.

– Обавези чланова, Организација, Форума и Органа  КС  да се придржавају одлука, ставова и закључака виших Форума и Органа.

– Самосталност Организација, Форума и Органа   КС  у акцијама, зависно од услова и ситуације у којима раде, придржавајуæи се Програма и Статута  КС.

Члан 15

Политичке ставове и одлуке  КС доносе:

– Конгрес, Конференције, Комитети, Основне организације, Статутарни и Надзорни органи  КС.

– Извршни органи доносе одлуке и предузимају мере у оквиру своје извршне функције, на основу усвојене политике и ставова Органа  КС  који су их изабрали.

– Статутарни и Надзорни органи усвајају одлуке и закључке у делокругу свог рада, у складу са својом функцијом.

– Предлози и закључци радних тела и других облика рада постају обавезни када их усвоји одговарајуæа организација односно овлашæени орган  КС.

Члан 16

За одлучивање у основним организацијама, органима, форумима и радним телима  КС потребно је присуство више од половине чланова.

Одлука је пуноважна ако се за њу изјасни веæина присутних чланова  КС.

Члан 17

Основне организације, органи и форуми дужни су да размотре иницијативе и предлоге чланова, органа и радних тела   КС  и ако их усвоје предузимају мере да их реализују.

Неприхваæене иницијативе и предлози морају се аргументовано образложити онима од којих су потекли.

Иницијативе везане за Статут, надзире Статутарна а за имовину Надзорна комисија, поред органа који их је покренуо. Своје ставове доставља органу вишег организационог нивоа.

Члан 18

Нацрт докумената који имају програмски и статутарни карактер или са којима се предлажу битне промене  политичких ставова   КС, обавезно се стављају на општепартиску расправу, како би се чуло мишље-  ње чланова о истима, а које су органи  КС дужни узети у обзир при коначном одлучивању о њима.

Члан 19

Критика и самокритика право су и дужност сваког члана, органа и форума  КС.

Право је и дужност члана  КС да износи своје критичко мишљење о ставовима  и политичком понашању других комуниста, сваког органа и њихових чланова.  Своје тврдње члан је дужан да аргументовано образложи. За мишљење и критику које је изнео члан не може сносити партиску одговорност.

Најстроже се дисциплински кажњава злоупотреба ових права у циљу малограðанског оговарања и дисквалификовања органа.

Члан 20

Кадровска политика у  КС остварује се првенствено на класним основама и у складу са принципом и политиком националне равноправности.

За руководеæе функције у  КС бирају се чланови који су својим моралним и радним квалитетима и партиском активношæу доприносе изграðивању и доследном спровоðењу политике  КС.

Приликом кандидовања и избора делегата, форума и чланова органа  КС  треба обезбедити:

– Регионалну и националну заступљеност,  одговарајуæи полни и старосни састав,  изменљивост кадрова  на функцијама,  обнављање састава и деакумулацију функција.

Члан 21

Ради идеолошког оспособљавања чланова у  КС  се могу образовати течајеви, курсеви, семинари и други видови марксистичког образовања чланства.

Члан 22

Избори у  КС  остварују се на основу ових принципа:

– Сви форуми и органи су изборни.

– Избори су по правилу тајни, а по одлуци  бирачког тела могу бити јавни.

– Редовни избори у  КС обављају се у роковима који су утврðени Статутом и Статутарним одлукама. Приликом редовног избора састав органа обнавља се најмање за једну треæину.

– Број  кандидата за избор органа утврðује бирачко тело, а по правилу је веæи од броја који се бира.

– За сваки избор потребан је претходни пристанак кандидата, непристанак је дужан аргументовано образложити.

Члан 23

На изборима у  КС, ако на кандидатској листи има више кандидата од броја који се бира, изабрани су они кандидати који су добили највеæи број гласова, али при томе морају имати више од половине гласова присутних чланова бирачког тела. Ако кандидатска листа не садржи више кандидата, од броја који се бира, изабрани су они кандидати који су добили двотреæинску веæину гласова.  Ако приликом гласања није изабран потребан број  чланова органа, накнадно се бира онолико кандидата колико је потребно до попуне утврðеног броја,  на начин који се утврðује пословником, односно одлуком бирачког тела.

Члан 24

Чланови, организације и органи  КС појединачно и колективно су одговорни за идејно-политичку активност и резултате у спровоðењу усвојене политике.

Члан 25

Основне организације и органи  КС дужни су да својим члановима на време указују на поступке и понашања која нису у складу са обавезама и ликом члана  КС.

Члан 26

Када деловање и понашање члана  КС није у складу са  програмским циљевима и статутарним норма- ма члану   КС се изричу дисциплинске мере:

– Опомена

– Искључење из  КС

Дисциплинске мере доносе Основне организације  КС по сопственој оцени или на предлог органа  КС.

На одлуку о изреченој опомени члан се може жалити Статутарној комисији  КС  у Општини, односно вишем органу.

Искључени члан  КС  може се редовним путем жалити надлежној Статутарној комисији организације  КС.

Жалбени пут је исти као у члану 13 овог статута.

Органи и Организације  КС одлучују о укидању дисциплинских мера изречених члану  КС када оцене да су оне постигле идејно-политички ефекат.

Члан 27

Члан органа  КС  може поднети оставку из здравствених или других личних разлога, као и због избора на другу функцију.

Оставка се може поднети и када члан органа не може узети на себе одговорност за извршење задатка који му је поверен и када не прихвата ставове и оцене органа чији је члан.

Оставка мора бити писмено образложена и од органа оцењена.

Неопозиву одлуку члана орган   КС прима к знању.

Оставка члана органа оивлачи попуну новим чланом.

Члан 28

Организације, органи и форуми разрешавају дужности, односно смењују органе које бирају или поједине њихове чланове када оцене да они нису спремни да успешно извршавају своју функцију, да не делују у складу са усвојеном политиком или да својим поступцима нарушавају јединство у акцији  и  углед   КС

Жалбени пут је исти као и у члану 13.

Члан 29

Када организација или орган  КС  не делује у складу са Програмом и Статутом онда:

а)      Виши орган иницира сазивање форума тог нивоа организовања.

б)      Уколико се претходно не спроведе виши орган га распушта сазивајући форум његовог нивоа.

Жалбени пут је исти као и у члану 13.

IV ОРГАНИЗОВАЊЕ  У  КС

Члан 30

Организовање у  КС  врши се на територијалном принципу.

Чланство у КС се организује у Основне организације  КС,  Организације КС  у Општини, Граду, Округу и Покрајинама.

Члан 31

Основни Акциони облик организовања   КС   је Актив.

– Основни организациони облик  КС  је Основна организација  КС,  где  чланови остварују основна статутарна  права и обавезе.

– Одлуку о формирању Актива и Основне организације доноси Општински комитет.

За формирање Основне организације потребно је најмање 10 чланова  КС.

Основна организација на Изборној конференцији бира:  Секретара и Благајника а веће организације и заменика секретара или Секретаријат.

Када у једном месту има две или више Основних организација формирају Комитет.

V ФОРУМИ И ОРГАНИ У КС

Члан 32

Форуми у  КС  су:

– Конгрес  КС

– Конференције на осталим нивоима организовања.

Органи у  КС  су:

– Централни комитет  КС

– Комитети  КС  на осталим нивоима организовања.

– Статутарне и Надзорне комисије на свим нивоима организовања .

Члан 33

Конгрес је највиши форум организације  КС.

Конгрес  КС  разматра и оцењује активност и развој  КС  између два Конгреса, одређује програ- мску  оријентацију, политику и основне правце деловања  КС,  у  наредном периоду: доноси,  мења и допуњује Програм и Статут КС,  бира чланове Централног комитета, Статутарне и Надзорне комисије и оцењује њихов рад.

Члан 34

Конгрес  КС  се одржава сваке четврте године.

Одлуку о сазивању Конгреса доноси Централни комитет  КС.

ЦК  уз Одлуку о сазивању Конгреса  даје предлоге дневног реда, предлоге докумената о којима ће се одлучивати на Конгресу, критеријум и начин избора делегата за Конгрес и друга питања у вези са припремама Конгреса, објављује и доставља матерјал који се разматра на Конгресу најмање два месеца пре почетка рада Конгреса   КС.

Чланови ЦК, Статутарне и Надзорне комисије  КС  имају сва права делегата на Конгресу, осим гласања о извештају и разрешници свог органа.

Члан 35

Ванредни Конгрес  КС сазива ЦК  КС  самоиницијативно или на захтев Конференције  КС или на захтев више Градских и општинских организација, које укупно морају имати најмање 1/3 од укупног броја чланова Комуниста Србије.

Дневни ред и начин припреме ванредног Конгреса предлаже иницијатор  сазивања Конгреса  КС.

Одлуку о сазивању Ванредног конгреса КПС  дужан је да донесе ЦК КС  најкасније 2 месеца од постављеног захтева.

Члан 36

Конференција КС одржава се по потреби између два Конгреса КС.

Конференција разматра рад  КС,  разрађује и дефинише текућу политику и оцењује рад органа КС.

Одлуку о сазивању Конференције КС доноси ЦК КС  самоиницијативно,  или се она сазива  на захтев најмање 2 конференције Покраине, Округа или Града.

Члан 37

ЦК КС је највиши орган  Комуниста Србије.

ЦК КС разматра рад  КС и остваривање политичких смерница и задатака које је утврдио Конгрес и Конференција  КС, и у том оквиру заузима политичке ставове и формулише оилитичку платформу и зада- тке о најважнијим актуелним питањима.

ЦК броји укупно 43 члана, стим што се на Конгресу уједињења бира 33.члана ЦК,  а разлика до пуног броја оставља се за попуну из партија које могу приступити партији КС  између одржавања два Конгреса.  Одлуку о броју нових чланова ЦК, Преседништва ЦК КС и других органа ЦК, из партија које приступају, на основу постигнутог споразума, доноси ЦК КС.

Конгрес овлашћује  ЦК КС да може, ако то потребе, због бубрзаног развоја партије и сл. Буду захтевале да се ЦК повећа за још 4 члана што би износило 47 чланова .

Између два Конгреса ЦК КС  може, због оставке, искључења и сл, кооптирати до 1/3 чланова ЦК КС

Члан 38

Мандат чланова ЦК КС  траје четири године.

У раду ЦК КС могу учестовати  и чланови Статутарне и Надзорне комисије  КС.

Члан 39

ЦК КС  из свог састава бира Председника  ( који је истовремено и Преседник партије КС и Председник Председништва ЦК КС)  и  Преседништво ЦК  КС од 11 чланова.

Конгрес овлашћује ЦК КС, да у времену између два Конгреса  може одлучивати о формирању нових органа ЦК КС у складу са развојем и потребама партије.

С тим у вези, ЦК КС  утврђује надлежности и одговорност, како постојећих, тако и новоформираних органа.

Члан 40

Преседник ЦК КС: – Руководи радом ЦК КС, сазива и председава седницама  ЦК КС,  покреће питања која треба расправљати у ЦК КС,  на Конгресу и Конференцији  КС  износи и заступа оцене и ставове  КС  о свим питањима његове политике,  Остварује сталну повезаност са организацијама  КС  у Покрајинама,Округу, Граду и Општинама и њиховим органима, Представља  КС  у односима са другим партијама и покретима у земљи и иностранству.

Седнице ЦК КС сазива Преседник самоиницијативно, на предлог  Преседништва ЦК КС  или једног Покраинског или Организације  КС  из Округа.

За свој рад Преседник ЦК КС одговара  Конгресу  КС  и  Централном комитету  КС.

Члан 41

Преседништво КС,  у оквиру своје извршне функције,  остварује задатке који проистичу из закључака и ставова ЦК КС  и њему одговара за свој рад.

Преседништво КС:  – Организује рад на спровођењу утврђене политике и ставова  КС.

– Прати и обезбеђује извршавање усвојених закључака

– Покреће и разматра актуелна идеолошко-политичка питања.

– Даје иницијативе и припрема седнице ЦК КС.

– Усклађује текућу активност ЦК КС са Покраинским, Окружним, Градским и Општинским       комитетима  КС.

– Израђује предлоге плана рада ЦК.

Члан 42

Статутарни органи  КС  у оквиру своје надлежности:

– Прате примену Статута и статутарних одлука.

– Дају тумачења њихових одредби

– Указују на појаве евентуалне неусаглашености и одступања од статутарних норми и предлажу мере за њихово одклањање.

– Припремају предлог измена и допуна Статута, односно статутарних одлука.

– Одлучују о жалбама на изречене дисциплинске мере.

Статутарни органи се образују на свим нивоима организовања  КС.

Статутарни органи из свог састава бирају Преседника и Секретара.

Одлуке статутарних органа обавезне су за све Чланове,  Органе и  Организације.

Члан 43

Статутарна комисија  КС  је Орган  КС  коју бира  Конгрес  КС.

Статутарна комисија  КС  обавља послове предвиђене за статутарне органе у члану 42 овог Статута.

За свој рад Статутарна комисија одговара Конгресу  КС  који разматра извештај о њеном раду.

Кандидовање и  избор чланова Статутарне комисије  КС  врши се на начин који се примењује при избору чланова ЦК КС.

Члан 44

Надзорни органи  КС  у оквиру своје надлежности:

– Врше надзор над остваривањем финансирања,

– Плаћања чланарине

– Употребом, коришћењем и располагањем средствима и имовином КС.

Надзорни органи се образују на свим нивоима организовања у  КС.

Надзорни органи из свог састава бирају  Преседника и Секретара.

Члан 45

Надзорна комисија  КС је орган  СКЈ-КС коју бира Конгрес КС.

Надзорна комисија  КС  обавља послове предвиђене за надзорне органе  у члану  44  овог Статута. За свој рад Надзорна комисија одговара Конгресу КС  који разматра извештај о њеном раду.

Кандидовање и избор чланова Надзорне комисије  КС  врши се на начин који се примењује  при избору чланова  ЦК -КС.

Надзорна комисија  КС  најмање једном годишње врши преглед пословања  КС  и организација и институција  чији је оснивач  КС.

Члан 46

Ради праћења и проучавања појединих питања и проблема, припремања предлога и решавања других задатака Основне организације и Органи  КС  могу образовати сталне и повремене  Комисије, Савете и друга радна тела,  и организовати  Саветовања,  Трибине  и сличне облике рада.

Органи  КС,  утврђују  делокруг рада Радних тела, које образују,  именују и разрешавају њихове чланове.

VI УЧЕШЋЕ КС НА ИЗБОРИМА

Члан 47

Одлука о учешћу  КС  на скупштинским и другим изборима за органе власти доноси  ЦК КС.

Изборни Програм се доноси по истом поступку као и одлука  за излазак на изборе.

За излазак на изборе у Покрајини, Округу, Граду и Општини одлуку доноси Преседништво ЦК КС  на њихов предлог.

КС може ступати у изборне коалиције са другим партијама и покретима сличне идеолошке и политичке оријентације.

VII ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ,  ИНФОРМИСАЊЕ И  ПРОПАГАНДА

Члан 48

Послове политичке пропаганде, издавачке, новинске и истраживачке делатности, организују у складу са Програмом и Статутом  КС,  ЦК КС  и  Покраински комитет  КС.

Органи  КС  на свим нивоима организовања дужни су да благовремено информишу  чланство о својим активностима.

ЦК КС одлучује о покретању Листова,  Часописа, Билтена и других публикација, утврђује карактер и задатке партиских гласила и именује њихове Уређивачке одборе,  Главне и одговорне Уреднике.

VIII ФИНАНСИРАЊЕ И ИМОВИНА  КС

Члан 49

Делатност  КС  се финансира од чланарине и добровољних прилога.

Укупни приходи распоређују се финансиским планом којег за сваку календарску годину доноси  ЦК КС и Комитети  КС на осталим нивоима организовања.

Управљање, коришћење и располагање средствима  КС,  ближе се утврђује општим актима, које доноси ЦК – КС.

Одлуку о висини чланарине,  расподели и употреби чланарине, доноси  ЦК – КС.

Основне Организације и органи   КС,  дужни су, најмање једном годишње,  да упознају чланство о прикупљеној чланарини, расподели и употреби средстава којима се финансира  КС.

IX ПАРТИСКА ОБЕЛЕЖЈА  КС

Члан 50

Партска обележја  КС  су:  Амлем, Застава и Химна.

Амблем КС  је Црвена петокрака – Звезда са српом и чекићем у средини. Срп и чекић и ивице звезде су златне боје. Испод звезде, између два њена крака, налазе се почетна слова наше партије,  КС,  која могу бити исписана и на језицима националних мањина.

Застава  КС  је црвена. Однос дужине заставе према њеној ширини је  2:1 .  У горњем левом углу  је амблем  КС  а у продужетку натпис „Пролетери свих земаља уједините се“.

Овај натпис може бити исписан на језицима националних мањина.

Химна  КС   је Интернационала.

Употреба партиских обележја прописује се одлуком  ЦК – КС.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51

Чланови КС  имају чланску књижицу, чији облик, величину и садржај, својом одлуком утврђује  ЦК – КС

Органи  КС  имају печат, чији се садржај и облик утврђује одлуком  ЦК – КС.

Садржај и начин вођења евиденције чланства, утврђује се одлуком  ЦК – КС.

Време проведено у  уједињеним Комунистичким партијама  признаје се  у партиски стаж  КС.

Члан 52

Одлуку о престанку рада  КС  искључиво доноси Конгрес  КС.

У случају престанка рада  КС, по одлуци државног органа, одлуку о имовини  КС доноси искључиво  ЦК – КС.

XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 53

Организације КС у Покрајини, Округу, Граду и Општинама  доносе своје Статутарне одлуке у року од шест месеци од усвајања овог Статута.

Члан 54

Овај Статут ступа на снагу даном доношења од надлежног државног органа.

У Београду, 19. априла 2008.године

Преседавајући на Конгресу

Олајош Нађ Миклош