ЕНГЕЛС: КОМУНИЗАМ НИЈЕ ДОКТРИНА

„Комунизам није доктрина, већ покрет; Не полази се од принципа, већ од чињеница. Комунисти немају ову или ону филозофију као претпоставку, већ сву досадашњу историју и посебно њене стварне ефективне резултате у свим цивилизованим земљама.
Комунизам је настао из велике индустрије и њених ефеката, из стварања светског тржишта, из необуздане конкуренције која из тога произилази, из комерцијалних криза, све насилнијих и општијих, из формирања пролетаријата и из концентрације капитала, консеквентне класне борбе између пролетаријата и буржоазије.
Комунизам је, у мери у којој је, теоријски израз позиције пролетаријата у овој борби и теоријска синтеза услова за еманципацију пролетаријата.
(Ф. Енгелс, Принципи комунизма, 1847)