САСТАНАК КООРДИНАЦИОНОГ ОДБОРА КОМУНИСТИЧКИХ И РАДНИЧКИХ ПАРТИЈА СА ПРОСТОРА БИВШЕ СФРЈ У МАКЕДОНИЈИ

Дана 20.10.2018.године у Прилепу одржан је 10. састанак Координационог одбора Комунистичких и радничких партија са простора СФРЈ. На састанку су биле присутне делегације следећих партија: КП Македоније као организатор, Партија „Комунисти Србије“, Југословенска КП Црне Горе, СРП Хрватске и СК Босне и Херцеговине. У другарској и радној атмосфери све присутне партије поднеле су реферат о политичком, друштвеном и економском стању у својим републикама. Све присутне делегације су се усагласиле да се стално повећава супротност између положаја радног народа  и истинске опозиције са садашњом власти. Констатовано је да је наша економска ситуација трагична и да долази до раслојавања између радних маса и новокомпоноване елите. У скоро свим бившим републикама завршава се процес деиндустријализације, односно уништавање капиталиних индустријских погона и производних грана. Синдикати су сада продужена рука власти у којој се обезбеђује само солидан положај руководећих кадрова у истим, а све остало је препуштено актуелној власти и менаџерским структурама. Врши се организовано омаловажавање народа у свим државицама бивше СФРЈ и спречавање народа да одлучује о било којим питањима. Референдуми се не дозвољавају, а ако се негде и дозволе и ако резултати не одговарају власти, проглашавају се ништавним.

Власти шире међунационалне сукобе и јачају клеронационализам у свим деловима Југославије. Положај младих у свим републикама је неповољан па се масовно исељавају најобразованији делови ове популације.

На седници је наглашено да пре свега мора да се потенцира оно што је било добро у социјализму:

 • У социјализму смо предњачили међу несврстаним земљама, а данас се потенцира да морамо бити у НАТО пакту,
 • Некада смо били препознатљиви у свету као држава, а данас нас не препознају по било чему суштински важном,
 • Били смо препознатљиви као водећи у пракси учествовања радних маса у процесу одлучивања у прозводњи и расподели средстава путем социјалистичког самоуправљања а данас смо се одрекли свега тога па наше искуство користи читав свет, па чак и они који нису за социјализам,
 • Имали смо веће слободе а били су онемогућавани само они који су радили против интереса радничке класе и радног народа.
 • Постојали су фондови за развој недовољно развијених крајева СФРЈ, а данас се о томе и не размишља.

У социјализму је извршена социјална револуција, односно сва средства за производњу су била у рукама радничке класе. Данас после контра револуције извршене су пљачкашке приватизације и средства за производњу су прешла у руке новокомпоноване „елите“ која одлучује о судбини свих грађана у новонасталим државицама СФРЈ.

На састанку је усвојена Декларација о програмским принципима коју је предложила наша партија:

ДЕКЛАРАЦИЈА О ПРОГРАМСКИМ ПРИНЦИПИМА

Обавезујемо се да ћемо у јавности афирмисати следеће програмске принципе:

 1. РЕВОЛУЦИОНАРНИ ПРИНЦИП-Афирмисаћемо чврсту Лењинову линију из његовог дела „Држава и револуција“ : „Смена буржоаске државе пролетерском немогућа је без насилне револуције“;
 2. МАРКСИСТИЧКО-ЛЕЊИНИСТИЧКИ ПРИНЦИП-Афирмисаћемо Марксизам-Лењинизам као наш теоријски основ који није скуп окошталих догми, већ теорија која се стално развија, унапређује и хуманизује;
 3. ЈУГОСЛОВЕНСКИ ПРИНЦИП– Афирмисаћемо Југословенску као слободарску идеју борећи се за реинтеграцију СФРЈ у Авнојевским границама;
 4. ПРИНЦИП БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА– Афирмисаћемо братство и јединство народа и народности на територији СФРЈ борећи се против свих облика шовинизма, национионализма и дискриминације људи по било ком основу;
 5. ПРИНЦИП САМОУПРАВНОГ СОЦИЈАЛИЗМА– Афирмисаћемо социјализам у коме постоји доминација друштвене, државне и свих облика колективне својине над средствима за производњу. Приватна својина је могућа ако не представља основ за експлоатацију човека од стране човека. Афирмисаћемо радничко самоуправљање које је једино у СФРЈ заживело на основу величанствене Марксове идеје да асоцијација слободних и равноправних произвођача управља производњом;
 6. ПРИНЦИП РЕВОЛУЦИОНАРНИХ СИНДИКАТА-Организовати нове синдикалне организације и преузимати постојеће од корумпираног буржоаског руководства.
 7. ПРИНЦИП НЕСВРСТАНЕ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ– Афирмисаћемо изворне принципе Покрета Несврстаности.

Комунисти Србије.

 

Договорено је да се следеће године свечано облежи стогодишњица оснивања социјалистичке радничке партије Југославије (комуниста) у Београду.

Делегати из састава Координационог одбора положили су венце на спомен обележје погинулим борцима НОБ-а у Прилепу.

На сасатанку је договорено да следећи организатор и председавајући седнице Координационог одбора буде СК Босне и Херцеговине.